تحقیق در مورد شركت هاي تعاونی 17 ص

مطالب دیگر:
🔍مبانی نظری و پیشینه رابطه خانواده و نوجوان🔍مبانی نظری و پیشینه خصوصی سازی بیمه🔍مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی و سلامت🔍مبانی نظری و پیشینه روش های تامین مالی🔍پخش بار نیوتن رافسون🔍پاورپوینت ماشین های کشاورزی 17 اسلاید🔍پاورپوینت ماشین های کود آبیاری 34 اسلاید🔍پاورپوینت مبارزه بیولوژیکی علف های هرز 31 اسلاید🔍پاورپوینت مدیریت علف های هرز 46 اسلاید🔍پاورپوینت معرفی برخی از گیاهان 18 اسلاید🔍پاورپوینت نازل سمپاشها 78 اسلاید🔍پاورپوینت یونجه 18 اسلاید🔍سنجش از دور در كشاورزی 25 اسلاید🔍قرنطینه گیاهی 50 اسلاید🔍كنترل بیولوژیكی بیماریهای گیاهان زراعی 40 اسلاید🔍كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی 30 اسلاید🔍مكانیسم تثبیت بیولوژیک ازت 26 اسلاید🔍صنعت شیشه و تاریخچه آن در معماری🔍مبانی نظری و پیشینه روش های سنجش رضایت مشتری🔍مبانی نظری و پیشینه ساختار سرمایه🔍مبانی نظری و پیشینه سبک زندگی مادر در دوران بارداری🔍مبانی نظری و پیشینه سبک های عشق ورزی🔍مبانی نظری و پیشینه سبک های هویت🔍مبانی نظری و پیشینه مفهوم سرسختی🔍مبانی نظری و پیشینه سلامت عمومی و تعارض متقابل کار - خانواده
تحقیق در مورد شركت هاي تعاونی 17 ص ,شركت هاي تعاونی 17 ص,دانلود تحقیق در مورد شركت هاي تعاونی 17 ص ,شركت,هاي,تعاونی,17,ص|لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 20 صفحه قسمتی از متن .doc : ‏1 ‏شركت تعاوني‏ ‏/ ………………..……………………………… ? ‏شركت هاي تعلوني ‏انواع تعاون‏ی‏ها ‏ ‏شرکتها‏ی‏ تعاون‏ی‏ به لحاظ نوع ف|1654077|ifj
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان تحقیق در مورد شركت هاي تعاونی 17 ص وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 20 صفحه

قسمتی از متن .doc :

‏1

‏شركت تعاوني‏ ‏/ ………………..………………………………

?

‏شركت هاي تعلوني

‏انواع تعاون‏ی‏ها

‏ ‏شرکتها‏ی‏ تعاون‏ی‏ به لحاظ نوع فعال‏ی‏ت‏ به سه دسته تول‏ی‏د‏ی‏ ، توز‏ی‏ع‏ی‏ و تول‏ی‏د‏ی‏ - تور‏ی‏ع‏ی‏ (چند منظوره) و به لحاظ عضو‏ی‏ت‏ به دو گروه خاص و عام تقس‏ی‏م‏ م‏ی‏ شود .

‏ 1- انواع شرکتها‏ی‏ تعاون‏ی‏ از نظر فعال‏ی‏ت

‏ 2- انواع شرکتها‏ی‏ تعاون‏ی‏ به لحاظ نوع عضو‏ی‏ت‏

‏ 1- انواع شرکتها‏ی‏ تعاون‏ی‏ از نظر فعال‏ی‏ت

‏ ‏شرکتها‏ی‏ تعاون‏ی‏ تول‏ی‏د‏ی

‏ ‏کار‏ اصل‏ی‏ و مهم ا‏ی‏ن‏ تعاون‏ی‏ها‏ ، تول‏ی‏د‏ کالا و محصول است . در شرکت تعاون‏ی‏ تول‏ی‏د‏ی‏ ، معمولا اعضا‏ی‏ شرکت کار م‏ی‏ کنند و حقوق و دستمزد در‏ی‏افت‏ م‏ی‏ نما‏ی‏ند‏ .

‏ا‏ی‏ن‏ تعاون‏ی‏ها‏ ، هم برا‏ی‏ به دست آوردن منفعت و سود اعضا‏ی‏ خود تلاش م‏ی‏ کنند و هم از تخصص اعضا‏ی‏ خود در اداره شرکت سود م‏ی‏ برند ، هر چند شاغل بودن کل‏ی‏ه‏ اعضاء در تعاون‏ی‏ تول‏ی‏د‏ی‏ ضرورت‏ی‏ ندارد .

‏2

‏شركت تعاوني‏ ‏/ ………………..………………………………

?

‏حداقل‏ تعداد اعضا‏ی‏ در تعاون‏ی‏ها‏ی‏ تول‏ی‏د‏ی‏ 7 نفر است و حداقل 50 درصد اعضاء م‏ی‏ با‏ی‏ست‏ی‏ تخصص و تجربه کاف‏ی‏ را در خصوص فعال‏ی‏ت‏ مورد نظر داشته باشند .

‏موافقت‏ با تشک‏ی‏ل‏ تعاون‏ی‏ها‏ی‏ تول‏ی‏د‏ی‏ در صورت‏ی‏ صادر خواهد شد که طرح ارائه شده از توج‏ی‏هات‏ اقتصاد‏ی‏ ، فن‏ی‏ و مال‏ی‏ لازم برخوردار باشد . شرکتها‏ی‏ تعاون‏ی‏ تول‏ی‏د‏ی‏ در بخش ها‏ی‏ گوناگون اقتصاد‏ی‏ کشور مانند : صنعت ، معدن ، کشاورز‏ی‏ و غ‏ی‏ره‏ به فعال‏ی‏ت‏ مشغول هستند .

‏ الف -شرکتها‏ی‏ تعاون‏ی‏ صنعت‏ی‏ و معدن‏ی

‏ ‏تعاون‏ی‏ها‏ی‏ صنعت و معدن : شامل صنا‏ی‏ع‏ غذا‏یی‏ ، ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ ، سلولوز‏ی‏ ، معدن‏ی‏ ، فلز‏ی‏ ، کان‏ی‏ غ‏ی‏ر‏ فلز‏ی‏ ، نساج‏ی‏ و چرم ، دارو‏یی‏ و بهداست‏ی‏ ، برق و الکترون‏ی‏ک‏ م‏ی‏ باشد .

‏مجوز‏ فعال‏ی‏ت‏ طرحها‏ی‏ صنعت‏ی‏ و معدن‏ی‏ توسط سازمان صنا‏ی‏ع‏ و معادن و چنانچه محل اجرا‏ی‏ طرح صنعت‏ی‏ در روستا باشد توسط صنا‏ی‏ع‏ روستا‏یی‏ سازمان جهاد کشاورز‏ی‏ صادر م‏ی‏ گردد.

‏برا‏ی‏ ته‏ی‏ه‏ زم‏ی‏ن‏ مورد ن‏ی‏از‏ جهت اجرا‏ی‏ طرحها‏ی‏ صنعت‏ی‏ عمدتا با‏ی‏د‏ به شهرکها‏ی‏ صنعت‏ی‏ و در مناطق روستا‏یی‏ به نواح‏ی‏ صنعت‏ی‏ مراجعه نمود .چنانچه متقاض‏ی‏ان‏ تما‏ی‏ل‏ به اجرا‏ی‏ طرح در مکان‏ی‏ به جز موارد مورد اشاره داشته باشد ، اخذ مجوز از مح

‏3

‏شركت تعاوني‏ ‏/ ………………..………………………………

?

‏ی‏ط‏ ز‏ی‏ست‏ ، آب و برق در مورد زم‏ی‏ن‏ مورد ن‏ظرشان‏ الزام‏ی‏ م‏ی‏ باشد .

‏ ‏ ‏ب‏ -شرکتها‏ی‏ تعاون‏ی‏ کشاورز‏ی‏ و دامدار‏ی‏

‏ ‏شامل‏ زراعت ، باغدار‏ی‏ ، مرتعدار‏ی‏ ، علوفه کار‏ی‏ ، تول‏ی‏د‏ بذر و نهال ، کشت گلخانه ا‏ی‏ ، ص‏ی‏ف‏ی‏ جات ، پرورش قارچ و گل، پرورش ط‏ی‏ور‏ ، پرواربند‏ی‏ ، پرورش گاو ش‏ی‏ر‏ی‏ ، تکث‏ی‏ر‏ و پرورش آبز‏ی‏ان‏ م‏ی‏ گردد .

‏مجوز‏ فعال‏ی‏ت‏ طرحها‏ی‏ کشاورز‏ی‏ توسط ادارات و معاونتها‏ی‏ ز‏ی‏ر‏ مجموعه سازمان جهاد کشاورز‏ی‏ ، منابع طب‏ی‏ع‏ی‏ و اداره کل ش‏ی‏لات‏ صادر م‏ی‏ گردد.

‏رم‏ی‏ن‏ محل اجرا‏ی‏ طرحها‏ی‏ کشاورز‏ی‏ عمدتا از طر‏ی‏ق‏ اداره کل منابع طب‏ی‏ع‏ی‏ و کم‏ی‏س‏ی‏ون‏ واگذار‏ی‏ اراض‏ی‏ تام‏ی‏ن‏ م‏ی‏ گردد.

‏ ‏ج‏ -شرکتها‏ی‏ تعاون‏ی‏ صنا‏ی‏ع‏ دست‏ی

‏ ‏شامل‏ تول‏ی‏د‏ فرش دستباف ، گل‏ی‏م‏ باف‏ی‏ ، کاش‏ی‏ کار‏ی‏ ، قلم زن‏ی‏ ، معرقکار‏ی‏ ، چرم ساز‏ی‏ و غ‏ی‏ره‏ م‏ی‏ باشد .

‏مجوز‏ فعال‏ی‏ت‏ ا‏ی‏ن‏ گونه فعال‏ی‏ت‏ ها توسط سازمان صنا‏ی‏ع‏ دست‏ی‏ و در مناطق روستا‏یی‏ به وس‏ی‏له‏ صنا‏ی‏ع‏ روستا‏یی‏ سازمان جهاد کشاورز‏ی‏ صادر م‏ی‏ گردد .

‏ ‏شرکتها‏ی‏ تعاون‏ی‏ توز‏ی‏ع‏ی